VŠETKO O PREDAJI CEZ INTERNETOVÝ OBCHOD ESHOP NA JEDNOM MIESTE V JEDNEJ KNIHE S CD...

Licenčná zmluva k internetovému obchodu

 

uzavretá podľa ust. § 65 a nasl. Autorského zákona číslo 185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov

 

 

 1. Úvodné ustanovenia
  1. "Programom"  sa rozumie internetový obchod ako autorské dielo, hmotné nosiče, elektronické nosiče, elektronická príručka, internetové služby .. atď.
  2. "Modulom" sa rozumie akýkoľvek prídavný súbor k programu.
  3.  "Autorom" sa rozumie fyzická osoba Bc. Milan Bednár, Madridská 2, 040 13 Košice, Slovenská republika.
  4. "Používateľom" sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa, alebo hodlá používať program a jeho časti.
 2. Zmluvné strany
  1. Táto zmluva sa uzatvára medzi Autorom a Používateľom programu na vymedzenie ich práv a povinností v zmysle zákona NR SR č. 185/2015 Z.z. (autorského zákona).
 3. Uzatvorenie zmluvy
  1. Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že táto zmluva sa uzatvára na základe implicitného konania zmluvných strán bez podpísania zmluvy v papierovej podobe (v knihe)  a elektronickej podobe (na CD).
  2. Používateľ týmto berie na vedomie, že po legálnom získaní programu (zakúpenie knihy Podnikanie cez internet II), bude akákoľvek forma používania, inštalácia do počítača alebo iného hardvérového zariadenia, stlačenie tlačidla „Súhlasím“, ktoré softvér zobrazí počas inštalácie alebo používania (ďalej označované ako používanie), znamenať, že používateľ odsúhlasil ustanovenia a podmienky tejto zmluvy ako právne záväzné.
 4. Ustanovenie o obchodnej značke
  1. Obchodnou značkou a pseudonymom – označenie programu je „MiBe ESHOP + (Rok vydania, alebo verzia)“.
  2. Používateľ nemôže bez súhlasu autora odstrániť označenie diela. Používateľ berie na vedomie, že jeho odstránením ma autor právo účtovať pokutu voči používateľovi v sume 100 EUR bez DPH.
 5. Miesto, termín dodania a cena programu
  1. Program je dodávaný buď v obchodnom balení, alebo elektronickej forme.
  2. Používateľ nadobúda dňom úplného zaplatenia odmeny za používanie programu vlastnícke právo k elektronickému, alebo hmotnému nosiču na ktorom je zaznamenaný program a súčasne nevýlučné neprenosné právo použitia programu ako celku i k jeho jednotlivým častiam (právo licencie).
  3. Dokladom pre vykonanie úhrady a dokladom potvrdzujúcim legálne získanie programu je daňový doklad.
  4. Cena programu, modulov a služieb sú kalkulované podľa cenníka zverejneného na stránke www.vlastnyinternetovyobchod.sk. alebo iných dodávateľov.  Cenník môže byť odoslaný na vyžiadanie e-mailom.
 6. Práva používateľa
  1. Používateľ má právo nainštalovať program do jedného hardvérového zariadenia (stolný, príručný alebo prenosný počítač, server, internet) a prevádzkovať a používať jednu kópiu programu alebo predinštalovanú kópiu programu.
  2. Používateľ má právo vytvoriť si jednu bezpečnostnú kópiu programu.
 7. Ustanovenia o právnych nárokoch
  1. Všetky práva autorské, vlastnícke a iné súvisiace a vzťahujúce sa na program a jeho časti a jeho obsah zostávajú majetkom Autora.
  2. Autorské práva sa vzťahujú na celý softvérový produkt a rovnako aj na jeho jednotlivé časti.
  3. Autor poskytuje nevýhradnú licenciu.
  4. Autor touto zmluvou udeľuje používateľovi súhlas s používaním programu na dobu neurčitú.
  5. Touto zmluvou Používateľovi nevzniká nárok na tieto práva. Práva udelené touto zmluvou sa vzťahujú len na osobu Používateľa a preto nemôžu byť prevedené (právnym, alebo iným úkonom) na inú osobu bez písomného súhlasu Autora.
  6. Používateľ súhlasí, že Program a jeho časti v zdrojovej forme zostávajú obchodným tajomstvom Autora a/alebo jeho dodávateľov a prehlasuje že sa nebude pokúšať priamo sprístupniť obsah Modulov prostredníctvom iných programov a tiež neumožní iným osobám aby tak činili.
  7.  Používateľ prehlasuje, že nebude od Programu odvodzovať vlastné diela. Platnosť týchto ustanovení môže byť obmedzená len v zmysle autorského zákona.
 8. Ustanovenie o zodpovednosti za škody
  1. Za žiadnych okolností, podľa žiadnej právnej teórie, zmluvy, dohody alebo iného ustanovenia nenesie autor alebo jeho dodávatelia alebo distribútori zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu spôsobené vašej alebo iným osobám vrátane finančných strát, poškodenia počítača, alebo akýchkoľvek iných škôd.
  2. Autor neručí za to, že produkt je vhodný na akýkoľvek účel, ani za to, že program je schopný spolupracovať s akýmkoľvek iným systémom.
  3. Autor nenesie zodpovednosť ani v prípade, že mu bola oznámená možnosť vzniku takých škôd.
 9. Trvanie a ukončenie platnosti zmluvy
  1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Ktorýkoľvek účastník tejto zmluvy môže zmluvu vypovedať ihneď pri porušení záväzkov v ustanoveniach tejto zmluvy druhou stranou.
  2. Táto zmluva sa v nijakom prípade nevzťahuje na osoby, ktoré program získali nelegálne a nelegálne ho používali, alebo ho využívali akýmkoľvek iným nelegálnym spôsobom.  
  3. Ukončením zmluvy sa neruší nárok Autora na autorskú odmenu v plnej výške a Používateľovi týmto nevzniká nárok na náhradu už zaplatenej odmeny.
 10. Technická podpora

10.1 Vzhľadom na to, že internetový obchod je distribuovaný ku knihe „Podnikanie cez internet II“ formou prílohy, ako benefit ZADARMO, k internetovému obchodu nie je poskytovaná žiadna bezplatná pomoc. Je možné ale využiť platenú formu technickej podpory, inštalácie a ďalších úprav na základe dohody s autorom.

 1.  Záverečné ustanovenia
  1. Táto zmluva predstavuje všetky ustanovenia zmluvy o používaní programu.
  2. Znenie tejto zmluvy nahrádza všetky predchádzajúce znenia.
  3. Doplnky k zmluve musia byť odsúhlasené písomne oboma zmluvnými stranami. 

 

RÝCHLO SPÄŤ HORE

Tágy

Internetový obchod


Podnikanie cez internet


Milan Bednár


Kniha + CD

© 2015 Milan Bednár
Táto webová stránka používa cookies. Pokracovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadaca pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Dalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.  Ok